شناسه خبر : 15252

اختصاصی چابک آنلاین؛

رییس هیات مدیره شرکت بیمه حافظ، با بیان اینکه، چگونگی وصول بدهی طرف تجاری به شرکت بیمه‌ای در حوزه صلاحیت هیات مدیره یک شرکت است، افزود: اگر شرکتی در چارچوب آیین نامه سرمایه گذاری در مقابل طلب خود سهامی دریافت کند، منع قانونی وجود ندارد.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی،"محمود دودانگه" درگفت وگو با چابک آنلاین، گفت: شرکت های بیمه ای درچارچوب آیین نامه های مصوب شورایعالی بیمه نسبت به بیمه گری در بخش های مختلف اقدام کرده و قراردادهایی را باطرف های تجاری خود منعقد می کنند.

وی، با اشاره به مسئولیت هیات مدیره برای پاسخگویی به ذینفعان مختلف، افزود: چگونگی وصول بدهی طرف تجاری به شرکت بیمه ای در حوزه صلاحیت هیات مدیره شرکت است وهیات مدیره در چارچوب آیین نامه های شورایعالی بیمه باید نسبت به وصول مطالبات خود اقدام کند.

رییس هیات مدیره شرکت بیمه حافظ اذعان داشت که ورودبیمه مرکزی به قراردادهای تجاری یک شرکت بیمه ای و طرف تجاری، خارج از ملاحظاتی است که درچارچوب شورایعالی بیمه قرار دارد و وجاهت لازم را نخواهد داشت.

دودانگه ، خاطرنشان کردکه تصمیم نهایی درمورد رعایت صرفه و صلاح شرکت و بررسی وکارشناسی های لازم را هیات مدیره شرکت باید انجام دهد.

وی، با بیان اینکه گرفتن سهام برای یک مطالبه ممکن است برای شرکتی  توجیه پذیر نباشد ولی برای شرکت دیگری کاملا قابل توجیه باشد، ادامه داد: اینکه هر شرکتی متناسب با ساختار مالی و وضعیت مطالبات خود چگونه رفتارمی کند نیازبه بررسی عمیق مالی دارد که باید توسط هیات مدیره  انجام شود.

رییس هیات مدیره شرکت بیمه حافظ تصریح کرد: استفاده از سهام دربرخی ازمقاطع به نفع شرکت های بیمه ای شده زیرا زمانیکه  منابع نقد وارد شرکت می شود آن نگاه سرمایه گذاری وجود ندارد.

دودانگه ادامه داد: وقتی که سهام های مناسب با بنیادهای قوی در اختیار شرکت های بیمه ای قرار بگیرد می تواند به عنوان یکی از سرمایه گذاری های موجه و قابل قبول درنظر گرفته شود که آیین نامه سرمایه گذاری مصوب شورایعالی بیمه نیز باید رعایت شود.

وی، تاکید کردکه اگر شرکتی آیین نامه سرمایه گذاری را رعایت نکرده باشد، بیمه مرکزی می تواند در مقابل این موضوع واکنش نشان دهد ولی اگر شرکتی در چارچوب آیین نامه سرمایه گذاری در مقابل طلب خود سهامی دریافت کند هیچ منع قانونی وجود ندارد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای