شناسه خبر : 15091

اختصاصی چابک آنلاین؛

در دومین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران شاهد رشد شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه ما با کاهش ۱.۳۱ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه ملت بود که ۰.۰۶ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت های بیمه تجارت نو و پاسارگاد با کاهش ۲ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه تعاون بود که ۰.۰۳ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه البرز با افزایش ۱.۱۵ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه پارسیان با افزایش ۰.۶۴ درصد شد.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه سامان با افزایش ۴.۶۶ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه سرمد با افزایش ۰.۵۶ درصد شد.

حجم خرید و فروش شرکت بیمه حافظ در روز جاری یکسان بود.

در روز جاری از ۲۳ شرکت بیمه ای فعال در بورس و فرابورس ۱۷ شرکت قرمز پوش و ۵ شرکت سبز پوش بودند.

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای