شناسه خبر : 15033

اختصاصی چابک آنلاین؛

رئیس اتحادیه تزئینات داخلی ساختمان، بیان کرد: اعضای صنف متبوع وی فاقد بیمه نامه تکمیل درمان هستند.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، "بهروزچودارمیلانی" در گفت و گو با چابک آنلاین، گفت: حدود 30 درصد اعضا تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قراردارند.

وی با بیان اینکه اتحادیه بارها فراخوان برای بیمه نامه تکمیل درمان داده است، افزود: اعضا استقبالی از این بیمه نامه هم نکردند 

رئیس اتحادیه تزئینات داخلی ساختمان، خاطرنشان کرد که تعداد اعضای اتحادیه حدود 800 نفر با جواز هستند و باید حداقل 50 نفر اعضای با جواز برای پوشش بیمه تکمیل درمان تقاضا بدهند که به این عدد نرسیدیم.

چودارمیلانی با بیان اینکه حدود 30 تا 40 درصد اعضا تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند، گفت: اعضای تمایلی به استفاده ازاین بیمه نامه ندارند.

وی،یکی از دلایل عدم تمایل واحدهای صنفی از بیمه نامه تامین اجتماعی را پرداخت سنوات به کارگران واحدها برشمرد و گفت: درآمد اعضای صنف درحدی نیست که توانایی پرداخت بیمه سنواتی را داشته باشند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای