شناسه خبر : 14998

اختصاصی چابک آنلاین؛

در اولین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران شاهد افت چشمگیر شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه البرز با کاهش ۱.۴۲ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه ملت بود که ۰.۲۹ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه سینابا کاهش ۴.۶ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت های بیمه، کوثر و تجارت نو بود که ۰.۰۱ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه اتکایی ایرانیان با افزایش ۳.۸۶ درصد اختصاص یافت.

حجم خرید وفروش شرکت های  بیمه، حافظ، آسیا، دانا وزندگی خاورمیانه  در روز جاری یکسان بود.

در روز جاری از ۲۲ شرکت بیمه ای فعال در بورس و فرابورس ۱۷ شرکت قرمز پوش و ۱ شرکت سبز پوش بودند.

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای