شناسه خبر : 14978

اختصاصی چابک آنلاین؛

در آخرین روز کاری هفته معاملات بورس و فرابورس تهران شاهد افت شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با کاهش ۱.۹ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه ملت بود که ۰.۰۶ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه سینابا کاهش ۴.۲۸ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه، سامان بود که ۰.۰۱ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرا بورس به نماد شرکت بیمه رازی با افزایش ۴.۶۹ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه اتکایی ایرانیان با افزایش ۲.۶۵ درصد شد.

حجم خرید وفروش شرکت های  بیمه، آسیا، دانا وزندگی خاورمیانه  در روز جاری یکسان بود.

در روز جاری از ۲۳ شرکت بیمه ای فعال در بورس و فرابورس ۱۹ شرکت قرمز پوش و ۲ شرکت سبز پوش بودند.

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای