شناسه خبر : 14949

اختصاصی چابک آنلاین؛

در میانه هفته معاملات بورس و فرابورس تهران شاهد افت چشمگیر شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه ما با کاهش ۱.۹۴ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه ملت بود که ۰.۱۲ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه سینابا کاهش ۴.۳۲ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت  بیمه، آرمان بود که ۰.۰۱ درصد ریخت.

حجم خرید وفروش شرکت بیمه، آسیا  در روز جاری یکسان بود.

در روز جاری از ۲۴ شرکت بیمه ای فعال در بورس و فرابورس ۲۳ شرکت قرمز پوش بودند.

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای