شناسه خبر : 14896

اختصاصی چابک آنلاین؛

در چهارمین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران شاهد افت چشمگیر شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه البرز با کاهش ۱.۶ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت های بیمه ملت ودانا بود که ۰.۲۹ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه سینابا کاهش ۴.۸۷ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه معلم بود که ۰.۰۲ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرا بورس به نماد شرکت بیمه رازی با افزایش ۳.۳۹ درصد اختصاص یافت.

در روز جاری از ۲۳ شرکت بیمه ای فعال در بورس و فرابورس ۲۲شرکت قرمز پوش و ۱ شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای