شناسه خبر : 14816

اختصاصی چابک آنلاین؛

در چهارمین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه ملت با کاهش ۱.۷۸ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه آسیا بود که ۰.۴۱ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه حافظ با کاهش ۲.۵۷ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه معلم بود که ۰.۴۳ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با افزایش ۵.۹۱ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه دانا با افزایش ۰.۲۸ درصد شد.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه نوین با افزایش ۴.۵۶ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه زندگی خاورمیانه با افزایش ۰.۲۴ درصد شد.

در روز جاری از ۲۴ شرکت بیمه ای فعال در بورس و فرابورس ۱۲شرکت قرمز پوش و ۱۰ شرکت سبزپوش بودند.

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای