شناسه خبر : 14803

اختصاصی چابک آنلاین؛

در چهارمین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه ملت با کاهش ۱.۳۷ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه آسیا بود که ۰.۴۱ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه پاسارگاد با کاهش ۲ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه حافظ بود که ۰.۰۶ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه دانا با افزایش ۴.۸۹ درصد اختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه رازی با افزایش ۴.۹۹ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه اتکایی ایرانیان با افزایش ۱.۸۱ درصد شد.

حجم خریدو فروش شرکت های بیمه پارسیان و تعاون در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از ۲۵ شرکت بیمه ای فعال در بورس و فرابورس ۱۶ شرکت قرمز پوش و ۷ شرکت سبزپوش بودند.

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای