شناسه خبر : 14566

اختصاصی چابک آنلاین؛

یک عضو هیات مدیره شرکت بیمه آسیا با بیان اینکه با جمع آوری دیتا اتفاق خوبی درصنعت بیمه درحال رخ دادن است،گفت: اما هنوز برای ارزیابی خسارت توسط هوش مصنوعی و جایگزینی آن با انسان نیاز به زمان است.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، کارشناسان صنعت بیمه معتقدند که جمع آوری و تحلیل داده ها یکی از ابزارهای کنترل ریسک  بیمه گران است و شرکت های بیمه ای داده ها را جمع آوری کرده، اما ارزیابی خسارت براساس آن داده ها انجام نمی شود.

"محمدرضا عربی مزرعه شاهی" درگفت و گو با چابک آنلاین، گفت: شرکت های بیمه ای طبق مقررات برای ارزیابی خسارت باید از کارشناس بیمه ای و ارزیاب خسارت استفاده کنند.

وی افزود: باید رویه ها بررسی شده و قابل اصلاح باشد و مقررات مجوز ارزیابی خسارت توسط  داده ها و سیستم هوشمند صادر شود.

این عضوهیات مدیره شرکت بیمه آسیا با بیان اینکه در برخی از کشورها خسارت براساس محاسبات نرم افزاری وهوش مصنوعی انجام می شود، گفت: شاید در آینده اصلا احتیاجی به حضور فیزیکی کارشناس برای ارزیابی خسارت نباشد.

عربی مزرعه شاهی خاطرنشان کردکه، می توان براساس دیتاهایی که جمع آوری می شود و کنارهم قراردادن آنها خسارت را ارزیابی و پرداخت کرد اما مقررات کنونی این اجازه را که سیستم جایگزین افراد شود، نمی دهد.

وی با مطرح کردن این پرسش که آیا شرکت های بیمه ای دیتای کافی برای انجام اینکار دارند؟، اظهارکرد: داده ها باید اینقدر کامل و کافی باشند که بتوانند ارزیابی خسارت را به صورت اتوماتیک انجام دهند.

عضو هیات مدیره شرکت بیمه آسیا تصریح کرد: هررشته بیمه ای دیتای خاص خودرا می خواهد که باید تحلیل خاصی بر روی آن انجام شود اما شرکت های بیمه ای  در حال حاضرهنوز به آن بلوغ نرسیده اند که بتوانند این دیتا هارا به طور کامل جمع آوری و تحلیل  دقیق کنند.

عربی مزرعه شاهی اذعان داشت که، به عنوان نمونه  سیستم های نرم افزاری موجود در موضوع پرداخت خسارت های مرتبط با بیمه نامه بدنه اتومبیل یا شخص ثالث دربخش مالی، چگونه می تواند ارزیابی خسارت انجام دهد؟

وی ادامه داد: برای اینکار نیاز به حجم عظیمی از دیتا است که باید مدل سازی شده و هوش مصنوعی بر روی آن کار کند تا بتواند ارزیابی درستی انجام دهد که ارزیابی ها دقیق و نزدیک به ارزیابی کارشناسان فنی باشد.

عضو هیات مدیره شرکت بیمه آسیا با بیان اینکه با جمع آوری دیتا اتفاق خوبی درصنعت بیمه درحال رخ دادن است،گفت:شرکت های بیمه ای هنوز باید دیتا جمع آوری کرده و مدل سازی کنند و از طرفی اجازه مقرراتی و قانونی را برای استفاده از این مدل ارزیابی خسارت داشته باشند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای