شناسه خبر : 14430

اختصاصی چابک آنلاین؛

در میانه هفته معاملات بورس و فرابورس تهران شاهد افت چشمگیر شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه آسیا با کاهش ۲۵.۶۴ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه ملت بود که ۰.۲۳ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه تعاون با کاهش ۴.۹۶ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه اتکایی ایرانیان بود که  ۰.۰۴ درصد ریخت.

در روز جاری از ۲۳ شرکت بیمه ای فعال در بورس و فرابورس ۲۳ شرکت قرمز پوش بود.

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای