شناسه خبر : 14161

اختصاصی چابک‌آنلاین؛

مدیربیمه‌های اتومبیل شرکت بیمه امید، گفت: اجرایی شدن طرح تفکیک رانندگان پرخطر وکم خطر به نفع بیمه‌گذاران، صنعت بیمه و سازمان‌های مرتبط با آن است.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، طبق قانون برنامه ششم توسعه، قرار بودتا پایان سال 98  اطلاعات رانندگان  پرخطر و کم‌خطر از یکدیگرتفکیک شود.

با اجرای این طرح، رانند گان کم خطر تشویق ورانند گان پر خطر تنبیه می شوند و رانندگانی که رانندگی بهتری دارند هزینه کمتری برای بیمه شخص ثالث پرداخت می‌ کند.

"امین کریم" درگفت وگوبا چابک آنلاین، گفت: این موضوع نشات گرفته ازآیین نامه اجرایی ماده 18 بوده ونیاز به یک بانک اطلاعاتی قوی دارد.

وی،با بیان اینکه برای اجرایی شدن این طرح نیاز به ارتباط با نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی است، افزود: قراربراین است که برای رانندگان پرخطرنمرات منفی لحاظ شود.

مدیر بیمه های اتومبیل شرکت بیمه امید،خاطرنشان کرد که ارتباط مابین سازمان ها به دلیل یکسری معذوریت ها تاکنون اجرایی نشده در نتیجه بانک اطلاعاتی هم تشکیل نشده است .

کریم، با اشاره با ارتباط ضعیف ارگان های دیگر با صنعت بیمه، اظهارکرد: صنعت بیمه نیاز به تعامل با سازمان های دیگر دارد و بهترین گزینه برای ایجاد این تعامل بیمه مرکزی است که خود سازمانی دولتی است.

وی،معتقد است که اجرایی شدن این طرح به نفع شرکت های بیمه ای وبیمه گذاران است چون رانندگان کم خطر حق بیمه کمتر ورانندگان پرخطر حق بیمه بیشتری می پردازند ویک کنترل ریسک منطقی صورت می گیرد.

مدیر بیمه های اتومبیل شرکت بیمه امید،تصریح کرد: صنعت بیمه درحال حاضربا شرایط موجود کنترلی بر روی ریسک بیمه نامه های شخص ثالث ندارد و با اجرایی شدن این طرح بسیاری از مسائل برطرف می شود.

کریم، با بیان اینکه اجرایی شدن این طرح برای تمامی سازمانهای درگیرسودآوراست، گفت: زیرا شرکت های بیمه ای درصدی از حق بیمه شخص ثالث را در زمان صدوربیمه نامه به راهنمایی رانندگی و وزارت بهداشت می پردازند.

وی،بیان کرد: با تفکیک شدن رانندگان، کسانی که پرریسک هستند درصد بیشتری حق بیمه می پردازند درنتیجه سازمانها هم درصد بیشتری دریافت می کنند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای