شناسه خبر : 13887

اختصاصی چابک آنلاین؛

در چهارمین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران شاهد رشد چشمگیر شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه رازی با کاهش ۲.۶۹ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه حکمت صبا بود که ۰.۷۴ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه دانا 

 با افزایش ۴.۸۶ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه آسیا با افزایش ۳.۴۱ درصد شد.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه کوثر با افزایش ۵ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه تعاون با افزایش ۰.۱۶ درصد شد.

در روز جاری از ۲۳ شرکت بیمه ای فعال در بورس و فرابورس۲ شرکت قرمز پوش و ۲۱ شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای