شناسه خبر : 13874

اختصاصی چابک آنلاین؛

در میانه هفته معاملات بورس و فرابورس تهران شاهد رشد چشمگیر شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه رازی با کاهش ۳.۶۱ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه حکمت صبا بود که ۲.۲۳ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه ملت 

 با افزایش ۴.۸۶ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه دانا با افزایش ۲.۰۲ درصد شد.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه سینا با افزایش ۵ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه معلم با افزایش ۰.۰۸ درصد شد.

در روز جاری از ۲۴ شرکت بیمه ای فعال در بورس و فرابورس ۲ شرکت قرمز پوش و ۲۲ شرکت سبزپوش بودند.

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای