شناسه خبر : 13827

اختصاصی چابک آنلاین؛

تعداد حوادث شغلی بیمه شدگان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی برحسب گروه های سنی، سال گذشته به رقم ۲۱.۵۶۲ مورد رسید.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی،این مقدار نشان می دهد که تعداد حوادث شغلی سال 98 نسبت به سال ما قبل از آن 3.173 مورد بیشتر شده است.

تعداد حوادث شغلی بیمه شدگان اصلی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی برحسب گروه های سنی در سال 97، 18.389 مورد بوده است.

در این بررسی مشخص شده که بیشترین تعداد حوادث شغلی برحسب گروه های سنی در سال گذشته با 5325 مورد مربوط به گروه سنی 34-30  ساله بوده است.

در رتبه های بعدی گروه سنی 39- 35 ساله با4361 مورد و گروه سنی 29-25 ساله  با 3912مورد در رتبه های دوم و سوم قرار گرفته اند.

این گزارش نشان می دهد که کمترین تعداد حوادث شغلی برحسب گروه سنی در سال گذشته با 3 مورد مربوط به گروه سنی 14-0 ساله بوده است.

در رتبه های بعدی گروه سنی 70 ساله و بیشتر با 18 مورد و 69-65 ساله با 26 مورد قرار گرفته اند.

photo_2020-11-25_21-43-53

ارسال نظر

خدمات بیمه ای