شناسه خبر : 13779

اختصاصی چابک آنلاین؛

در دومین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه دانا با کاهش ۱.۴۷ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه ما بود که ۰.۵۷ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه سامان با کاهش ۴.۴۷ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه کارآفرین بود که ۰.۰۵ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه آسیا با افزایش ۴.۸ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه ملت با افزایش ۰.۱۶ درصد شد.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه کوثر با افزایش ۳.۵ درصد  اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه آرمان با افزایش ۰.۰۷ درصد شد.

حجم خریدوفروش شرکت بیمه رازی در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از ۲۲شرکت بیمه ای فعال در بورس و فرابورس ۹ شرکت قرمز پوش و ۱۲ شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای