شناسه خبر : 13387

اختصاصی چابک آنلاین؛

در چهارمین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران شاهد افت چشمگیر شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه آسیا با کاهش ۴.۴۷ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه ملت بود که ۰.۷ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه دی با کاهش ۵ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت های بیمه سینا وکارآفرین بود که ۰.۰۱ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه آرمان با افزایش ۰.۴۳ درصد اختصاص یافت.

 حجم خرید و فروش شرکت های  بیمه حافظ، رازی و حکمت صبا در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از ۲۳ شرکت بیمه ای فعال در بورس و فرابورس ۱۹ شرکت قرمز پوش و ۱ شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای