شناسه خبر : 13191

اختصاصی چابک آنلاین؛

در دومین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران شاهد رشد اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه ما با کاهش ۳.۸۳ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه دانا بود که ۰.۵۸ ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه میهن با کاهش ۴.۵۸ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه حافظ بود که ۰.۰۷ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با افزایش ۲.۰۹ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه ملت با افزایش ۱.۰۸ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه پاسارگاد با افزایش ۴.۴۶ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن نماد شرکت بیمه معلم با افزایش ۰.۲۴ درصد بوده است. 

در روز جاری از ۲۲ شرکت بیمه ای فعال در بورس و فرابورس ۱۳ شرکت قرمز پوش و ۹ شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای