شناسه خبر : 13084

اختصاصی چابک آنلاین؛

برای نخستین بار و برای دفاع از حقوق نمایندگان فروش، صنعت بیمه در هیات‌های تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی حضور خواهد داشت.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، معرفی نمایندگان فروش،جهت حضور در هیات های تشخیص مطالبات،از طرف سندیکای بیمه گران ایران به سازمان تامین اجتماعی انجام می شود.

گزینش نمایندگان معرفی شده در اتاق بازرگانی انجام ونمایندگان نهایی جهت حضور در جلسات هیات های تشخیص مطالبات به سازمان تامین اجتماعی معرفی می‌شوند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای