شناسه خبر : 12995

اختصاصی چابک آنلاین؛

در دومین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه آسیا با کاهش ۴.۷۳ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه ما بود که ۰.۱۵ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه دی با کاهش ۴.۷۴درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه معلم بود که ۰.۲۳ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه پاسارگاد با افزایش ۴.۷۲ درصداختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن نماد شرکت بیمه تجارت نو با افزایش ۱.۰۷ درصد بوده است.

در روز جاری از ۱۵ شرکت بیمه ای فعال در بورس و فرابورس ۱۲ شرکت قرمز پوش و ۳ شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای