شناسه خبر : 12952

اختصاصی چابک آنلاین؛

در آخرین روز کاری هفته معاملات بورس و فرابورس تهران شاهد رشد شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه ملت با کاهش ۳.۰۱ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه ما بود که ۱.۷۸ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه سامان با کاهش ۴.۲۱ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه زندگی خاورمیانه بود که ۱.۰۸ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه آسیا با افزایش ۴.۵۸ درصد اختصاص یافت کمترین رشد هم از آن نماد شرکت بیمه دانا با افزایش ۲.۷۷ درصد بوده است. 

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه پاسارگاد با افزایش ۹.۵۶ درصداختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن نماد شرکت بیمه اتکایی امین با افزایش ۰.۲۷ درصد بوده است.

در روز جاری از ۱۸ شرکت بیمه ای فعال در بورس و فرابورس ۸ شرکت قرمز پوش و ۱۰ شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای