شناسه خبر : 12556

اختصاصی چابک آنلاین؛

در چهارمین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران شاهد رشد اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه آسیا با کاهش ۱.۱۱ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه پارسیان بود که ۰.۸۱ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه حافظ با کاهش ۴.۰۵ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه حکمت صبا بود که ۰.۷ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نمادشرکت بیمه ما با افزایش ۴.۸۱ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه دانا با افزایش ۰.۰۹ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت های بیمه سامان و دی با افزایش ۵ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه اتکایی ایرانیان با افزایش ۰.۵۴ درصد بوده است.

شرکت بیمه آرمان امروز را بدون هیچ معامله ای به پایان رساند.

در روز جاری از ۲۲ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۱۰ شرکت قرمز پوش و ۱۱ شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای