شناسه خبر : 12540

اختصاصی چابک آنلاین؛

در میانه هفته معاملات بورس و فرابورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه دانا با کاهش ۴.۹۵ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه ما بود که ۰.۵۸ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه زندگی خاورمیانه با کاهش ۴.۵۸ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه حافظ بود که ۰.۲۹ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نمادشرکت بیمه ملت با افزایش ۳.۲۹ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه آسیا با افزایش ۲.۸۹ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه پاسارگاد با افزایش ۳.۰۱ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه آرمان با افزایش ۰.۰۸ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۲ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۱۶ شرکت قرمز پوش و ۶ شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای