شناسه خبر : 12495

اختصاصی چابک آنلاین؛

در اولین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران شاهد افت چشمگیر شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه ملت با کاهش ۴.۷۹درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه دانا بود که ۱.۸۴ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه نوین با کاهش ۴.۹ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه اتکایی امین بود که ۰.۰۸ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نمادشرکت بیمه آسیا با افزایش ۴.۶ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه ما با افزایش ۰.۵۳ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه دی با افزایش ۹.۲۹  درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه آرمان با افزایش ۰.۴۶ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۳ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۱۵ شرکت قرمز پوش و ۸ شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای