شناسه خبر : 12462

اختصاصی چابک آنلاین؛

در چهارمین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه ملت با کاهش ۴.۹۵ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه دانابود که ۱.۱۷ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه کوثر با کاهش ۴.۹۶ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه اتکایی ایرانیان بود که ۰.۱۳ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نمادشرکت بیمه ما با افزایش ۴.۵۸ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه البرز با افزایش ۲.۳۶ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه سامان با افزایش ۴.۹۴درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه کارآفرین با افزایش ۰.۷۵ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۱ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۱۵ شرکت قرمز پوش و ۶ شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای