شناسه خبر : 12376

بیمه کفن و دفن یکی از انواع بیمه در سازمان تامین اجتماعی است که افراد مشمول می‌توانند از این بیمه به عنوان کمک هزینه کفن و دفن استفاده کنند.

به گزارش چابک آنلاین، رسیدن به توسعه و رشد متوازن و همه جانبه از اهداف اقتصادی_اجتماعی اغلب کشورهای پیشرفته و درحال توسعه محسوب می شود، تامین اجتماعی بنا بر تعریف خود، وظیفه حمایت از نیروی انسانی در مقابل پریشانی های اقتصادی یا اجتماعی حاصل از قطع یا کاهش درآمد بر اثر سالمندی، ازکارافتادگی، فوت، بیکاری، بیماری و ... همچنین جبران هزینه های درمانی را بر عهده دارد.
بیمه کفن و دفن یکی از انواع بیمه در سازمان تامین اجتماعی است که افراد مشمول می توانند از این بیمه به عنوان کمک هزینه کفن و دفن استفاده کنند.
علی اصغر دادخواه مدیر کل تامین اجتماعی استان قم در خصوص بیمه کفن و دفن گفت: سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک نهاد بیمه‌گر اجتماعی، وظایف و مسئولیت‌های مختلفی را بر عهده دارد، تامین و ارائه خدمات درمانی و پرداخت انواع مستمری‌های بازنشستگی، از کارافتادگی و بازماندگان، در زمره مهمترین حمایت های موضوع قانون تامین اجتماعی هستند، تعد ادی از حمایت‌ها و خدمات این سازمان برای جبران برخی از هزینه های زندگی بیمه‌شدگان و خانواده آنان برقرار شده است.

وی ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک نهاد بیمه‌گر اجتماعی، وظایف و مسئولیت‌های مختلفی را بر عهده دارد، تامین و ارائه خدمات درمانی و پرداخت انواع مستمری‌های بازنشستگی، از کارافتادگی و بازماندگان، در زمره مهمترین حمایت های موضوع قانون تامین اجتماعی هستند، تعد ادی از حمایت‌ها و خدمات این سازمان برای جبران برخی از هزینه های زندگی بیمه‌شدگان و خانواده آنان برقرار شده است.
دادخواه افزود: یکی از انواع حمایت های سازمان تامین اجتماعی، پرداخت کمک هزینه کفن و دفن به خانواده بیمه‌شدگان متوفی است، هدف از پرداخت این کمک هزینه، جبران قسمتی از هزینه هایی است که بازماندگان افراد مشمول قانون تامین اجتماعی برای کفن و دفن آنان متقبل می‌شوند.
وی بیان کرد: بر اساس بند 18 ماده 2 قانون تامین اجتماعی، کمک هزینه کفن و دفن مبلغ مقطوعی است که برای تامین هزینه های مربوط به کفن و دفن بیمه شده، در مواردی که خانواده متوفی این امر را به عهده می گیرند، به بازماندگان وی پرداخت می شود.
مدیرکل تامین اجتماعی قم ادامه داد: کمک هزینه کفن و دفن به عنوان یکی از حمایت های موضوع قانون تامین اجتماعی، علاوه بر بازماندگان بیمه شدگان اجباری و اختیاری، به بازماندگان بازنشستگان، از کارافتادگان کلی و مقرری بگیران بیمه بیکاری متوفی پرداخت می‌شود.
وی عنوان کرد: برقرار بودن ارتباط بیمه شده اجباری با کارفرمای کارگاه مشمول قانون تامین اجتماعی، شرط اصلی پرداخت کمک هزینه کفن و دفن به بازماندگان بیمه شده متوفی است، بنابراین افرادی که قبل از فوت فاقدارتباط بیمه ای با سازمان تامین اجتماعی باشند، مشمول دریافت این کمک هزینه نیستند.
دادخواه افزود: بیمه شدگانی که قبل از فوت به عللی مانند بیماری یا بارداری یا بیکاری به صورت موقت ارتباط کاری با کارفرما نداشته باشند، مشمول دریافت کمک هزینه کفن و دفن هستند.
وی گفت: با توجه به تسهیلاتی که از سوی سازمان تامین اجتماعی فراهم شده، کمک هزینه مذکور بابت فوت همسر نیز در صورت احراز شرایط قانونی به بیمه شدگان و مستمری بگیران پرداخت می‌گردد.
مدیرکل تامین اجتماعی قم با بیان اینکه کمک هزینه کفن و دفن به همسر بیمه شده یا مستمری بگیر متوفی، فرزند و پدر یا مادر وی پرداخت می‌شود، ادامه داد: این کمک هزینه پس از انجام مراحل کفن و دفن بیمه شده متوفی و با ارائه اسناد و مدارک مربوط، از سوی شعب سازمان تامین اجتماعی قابل پرداخت است، میزان کمک هزینه کفن و دفن، معادل حداقل دستمزد ماهانه مشمول کسر حق بیمه زمان فوت است، افرادی که مشمول دریافت این کمک هزینه هستند، می توانند با ارائه گواهی فوت بیمه شده یا مستمری بگیر یا همسر آنان و دفترچه درمانی متوفی به یکی از شعب تامین اجتماعی، این کمک هزینه را دریافت کنند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای