شناسه خبر : 12076

اختصاصی چابک آنلاین؛

مدیر بیمه‌های مسئولیت شرکت بیمه ما بیان کرد: در بیمه نامه‌های مسئولیت کارفرما در قبال پروژه‌های عمرانی اصولا و اساسا بهتر است که بیمه‌نامه بی‌نام صادر نشود، اما در شرایط رقابتی امروز بیمه‌نامه بی‌نام صادر می‌شود.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، "مصطفی آقا رضی" درگفتگو با چابک آنلاین، گفت: در حوزه بیمه نامه مسئولیت کارفرمادر قبال کارکنان سه نوع بیمه نامه وجود دارد، بیمه نامه  مسئولیت کارفرما درقبال کارکنان ساختمانی، بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان خدماتی، صنعتی و بازرگانی ، بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال پروژه های عمرانی که برای دو بیمه نامه اول صدور بیمه نامه بصورت بی نام مانعی ندارد زیرا  بیمه نامه مربوط به مسولیت بیمه گزار در یک آدرس و مکان مشخص است .

وی افزود: تفاوت بی نام و بانام بودن در بیمه نامه مسئولیت کارفرما در این است که اگر بیمه نامه همراه با لیست اسامی افراد صادرشود، مشمول 10 درصد تخفیف حق بیمه می شود.

مدیر بیمه های مسئولیت شرکت بیمه ما با بیان اینکه در بیمه نامه های مسئولیت کارفرما در قبال پروژه های عمرانی اصولا بایدبیمه نامه بصورت با نام صادر شود، اظهارکرد: دراینگونه بیمه نامه ها به دلیل اینکه گستره جغرافیایی وسیعی را شامل می شوند احتمال وقوع تقلب و ورود افراد زیاندیده ای که در پروژه اساسا فعالیتی نداشته اند و رابطه کارگری و کارفرمایی با بیمه گزار ندارد بسیار زیاد است.

آقا رضی ادامه داد: بنا براین مطلوب است  که بیمه نامه بصورت با نام صادر شود اما در شرایط رقابتی امروز بیمه گران و همچنین بعضا درخواست و فشاری که متقاضیان این قبیل بیمه نامه ها می آورند که بصورت بی نام صادر شود مشاهده می شود که بیمه نامه هایی از این دست هم بی نام صادر می شود. 

وی اذعان داشت که شرکت های بیمه ای ازابزارهای مختلفی همچون کنترل در زمان لیست حقوق و دستمزد، لیست تامین اجتماعی، قرارداد کاری، مستندات پرداخت مابه ازای خدمات ارائه شده از سوی کارفرما به زیاندیده در اثبات رابطه کارگری، کارفرمایی تلاش می کنند تا خسارت من غیر حق پرداخت نشود ولی اصرار بر رعایت اصول ( ذکر نام در این نوع بیمه نامه) بدلیل تبعات حقوقی آن است. 

مدیر بیمه های مسئولیت شرکت بیمه ما با بیان اینکه بی نام یا با نام بودن بیمه نامه تاثیری در ضریب خسارت ندارد و فزونی این ضریب منبعث از عوامل دیگری است،گفت:میزان آثار تقلب درکل تقلب های صورت گرفته در رشته بیمه های مسولیت ناشی از بی نام بودن بیمه نامه کارفرما در قبال کارکنان ،درصد قابل توجهی ندارد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای