شناسه خبر : 11372

اختصاصی چابک آنلاین

رئیس اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران، بیان کرد: اعضای صنف متبوع وی در حال حاضر به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد اعضا به سقف مورد نظر شرکت بیمه ای، فاقد یک بیمه نامه تکمیل درمان هستند.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی،"زعفر یاوری" درگفت وگو با چابک آنلاین، گفت: اعضای این اتحادیه تا سال گذشته تحت پوشش بیمه نامه تکمیل درمان قرار داشتند اما درحال حاضر فاقد پوشش بیمه ای هستند.

وی، دراشاره به" به حد نصاب" نرسیدن تعداد اعضای اتحادیه متبوع او به سقف مورد نظر شرکت بیمه ای، افزود: درسالجاری برای بیمه اعضا صنف با شرکت بیمه البرز قرارداد بسته شد اما به دلیل شیوع ویروس کرونا موفق به جمع کردن اعضا نشدیم  و این امر منجر به ابطال قرارداد مذکور شد.

رئیس اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران، تصریح کرد که این اتحادیه درسال گذشته با شرکت بیمه آسماری در زمینه بیمه نامه تکمیل درمان قرارداد داشت و مدعی شد که اعضای اتحادیه از خدمات آن شرکت بیمه ای رضایت چندانی نداشته اند.

یاوری، با تاکید بر اینکه بیمه یک کار خدماتی است، ادامه داد: انتظار اعضای صنف از شرکت های بیمه ای این است که برای انعقاد قرارداد سقفی برای تعداد اعضا نگذارند، اگر در سالجاری سقفی برای تعداد اعضا درنظر گرفته نشده بود، 200 نفر از اعضا تمایل به خرید بیمه نامه داشتند که به حدنصاب 500 نفر نرسیده و قرارداد باطل شد.

وی تعداد اعضای صنف متبوع خودرا 1800 واحد جوازدار و تعدادی واحد بدون جواز برشمرد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای