شناسه خبر : 10044

در چهارمین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد کاهش چشمگیر در شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ملت با کاهش ۳.۶۰ درصد اختصاص یافت وکمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه آسیا بود که ۰.۶۸ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه اتکایی امین با ۴.۱۴ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه تجارت نو بود که ۰.۹۱ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه حافظ با افزایش ۳ درصد بوده است وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه پاسارگاد با ۰.۳۶ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۵ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۲۰ شرکت قرمز پوش  و ۵ شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای