علی اکبر اکرامی

علی اکبر اکرامی

عضو هیات عامل و سرپرست معاونت توسعه سرمایه انسانی و برنامه ریزی شرکت بیمه ما

مدرک تحصیلی

کارشناسی حسابداری

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

معاون مالی و اداری بیمه دانا

عضو هیات مدیره شرکت بیمه امید

 دکتری:مدیریت اجرایی DBA

 

 

سوابق کاری:

سرپرست گروه رسیدگی به خسارات معوق بیمه دانا

رئیس اداره خسارت درمان بیمه دانا

هماهنگ کننده صدور و خسارت پروژه پایانه های مسافربری بیمه دانا

معاون مدیر بیمه های درمان ندر بخش خسارت بیمه دانا 

مسئول پروژه بیمه درمان بازنشستگان کشوری بیمه دانا

مسئول پروژه بیمه درمان وزارت آموزش و پرورش بیمه دانا

عضو کمیته امور نمایندگان بیمه دانا

معاون و مدیرسرمایه گذاری یمه دانا

سرپرست مدیریت دفتر سرمایه گذاری و بررسی های اقتصادی بیمه دانا

مدیر دفتر سرمایه گذاری و بررسی های اقتصادی بیمه دانا

عضو هیات مدیره شرکت ساختمانی واالد صبا معاون مالی و اداری بیمه دانا

عضو هیأت مدیره شرکت بیمه امید مدیرعامل شرکت بیمه امید 

مدیر عامل شرکت بیمه امید

 

 

اخبار مرتبط: