سید مصطفی  کیائی

سید مصطفی کیائی

مدیرعامل بیمه اتکایی امین

مدرک تحصیلی

کارشناسي ارشد

 

سوابق کاری:

 رئیس کنونی هیئت مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی پیکان

عضو هیئت مدیره شرکت‌ بیمه ایران‌معین

عضو هیئت مدیره شرکت‌ بیمه حافظ

عضو هیئت مدیره شرکت‌ بیمه معلم

مدیرعامل شرکت بیمه ایران‌معین

اخبار مرتبط: