سيد رسول  تاجدار

سيد رسول تاجدار

کارشناس صنعت بیمه

مدرک تحصیلی

 فوق ليسانس مديريت بازرگاني ازدانشگاه تهران 

 

سوابق کاری:

عضو جامعه حسابداران رسمي كشور IACPA (حسابدارقسم خورده ) كارشناس رسمي دررشته بيمه 

- عضوهيأت مديره بيمه البرز از1383 ـ تا 17/11/1390

- عضو هيأت مديره شركت سرمايه گذاري صنعت بيمه به مدت 7 سال (تاتاريخ 31/06/1391 )

- عضو هيأت مديره شركت صادرات وسرمايه گذاري به مدت 2 سال 

- عضو هيأت مديره انجمن كارشناسان صنعت بيمه 

- عضو انجمن حسابداري ايران

- عضو انجمن حسابداران خبره 

- كارمند سازمان حسابرسي كشور

- كارمند شركت بيمه ايران با آخرين عنوان مديرحسابرسي داخلي 1376 الي 1383 

- تدريس علوم مالي وبيمه دردانشگاه تهران وسايرمراكز آموزشي 1379 ـ تاكنون

-مدیرعامل بیمه البرز

عضو هیات مدیره شرکت بیمه ایران

اخبار مرتبط: