سيدقاسم  نعمتي

سيدقاسم نعمتي

رئیس مرکز فنآوري اطلاعات و ارتباطات بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

اخبار مرتبط: