شیما  آرا

شیما آرا

مدیر اکچوئری و معاونت فنی بیمه های زندگی شرکت بیمه سامان

اخبار مرتبط: