تعداد گردشگران ورودی از ابتدای ژانویه ۲۰۲۰ تا سپتامبر ۲۰۲۱ نزدیک به ۷۶ درصد کاهش یافته و ورود گردشگران در سال ۲۰۲۰ به…

همه اخبار