اختصاصی چابک آنلاین؛

سود خالص 6 شرکت کارگزاری وابسته به بانک‌ها در سال گذشته به رقمی بالغ بر 401 میلیارد تومان رسید.