شناسه خبر : 37691

اختصاصی چابک آنلاین ؛

سرانه مطالعه شبانه روز کتاب در ایران ۱۶ دقیقه

سرانه مطالعه شبانه روز کتاب در ایران 16 دقیقه

کشور ایران با سرانه مطالعه ۱۶ دقیقه در شبانه روز در بین ۵ کشور هند، تایلند، چین، فیلیپین و مصر رتبه ششم و آخر را در سرانه مطالعه در شبانه روز به خود اختصاص داد.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی،  براساس این گزارش کشور هند، با سرانه مطالعه ۹۱ دقیقه در شبانه روز رتبه اول را مابین ۶ کشور به خود اختصاص داد. 

کشورهای تایلند با ۸۰ دقیقه سرانه مطالعه در شبانه روز و چین با ۶۸ دقیقه سرانه مطالعه در شبانه روز رتبه های دوم و سوم را کسب کردند.

درباره میزان سرانه مطالعه در ایران،آمارهای متعدد و متفاوتی وجود دارد، اما همگی حاکی از پایین بودن ســرانه مطالعه در ایران هستند. 

پایین بودن سرانه مطالعه را می توان به عنوان یکی از بسیط ترین علل عدم اقبال افراد به کتاب و درنتیجه عدم رونق بازارآن در ایران دانست.

زیرا وقتی که کتاب، سهمی مناسب در زیست فرهنگی نداشته باشد، اقتصاد این کالا نیز رونق چندانی  نخواهد داشــت.

IMG_20230831_090424_412

برمبنای پیمایش های مصرف فرهنگی و طرح های آمارگیری  فعالیت های فرهنگی خانوار در سال 1399 سرانه مطالعه در ایران بین سال های مختلف، عددی بین 15:00 تا 16:36 دقیقه در روز بوده است.

درطرح آمارگیری فعالیت های فرهنگی خانوار در ســال 1399 ، ســرانه مطالعه افراد ١٥ساله و بیشتر باسواد، در ماه  به طور متوسط 8:18:00 برآورد شد که به معنای ١٦دقیقه و ٣٦ثانیه در روز اســت.

ازاین مقدار ٦ساعت و ٣٢دقیقه سـرانه مطالعه کتاب  غیردرسی، ١ساعت و ٢٣دقیقه سرانه مطالعه روزنامه و ٢٣دقیقه سرانه  مطالعه نشریات بوده است.

براساس آمار ارائه شده در وبگاه مرکز رصد فرهنگی کشور، آمار مربوط به افراد اهل مطالعه در جامعــه ایرانی درصد43.5 بوده که داده های پیمایش های ملی مصرف فرهنگی نیــز آن را تأییدمی کند.

IMG_20230831_090426_825

با وجود اینکه آمار افراد اهل مطالعه درایران، متوسط ارزیابی می شود، اما سرانه مطالعه کتاب 16 دقیقه در شبانه روزپایین است. 

اگر این رقم را با ارقامی که در سال 2021  ارایه شده مقایسه کنیم باید گفت که وضعیت مطالعه در ایران تا رسیدن به برخی از کشورهای با سرانه مطالعه بالا در آسیا فاصله  بسیاری دارد.

 

ارسال نظر