شناسه خبر : 30980

اختصاصی چابک آنلاین؛

درآمد شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران به ۱۹۳ میلیارد تومان رسید

درآمد شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران به 193 میلیارد تومان رسید

شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران به شناسنامه ملی ۱۴۰۰۲۲۴۴۳۹۱ در سال ۱۲۸۵شمسی تحت عنوان مطبعه مجلس شورای ملی شروع به کار کرد و به موجب قانون تبدیل سازمان مستقل چاپخانه دولتی ایران به شرکت سهامی ، که به تصویب مجلسین وقت رسیده، از سال ۱۳۵۱ شروع به بهره برداری کرد.

چابک آنلاین، ساناز صداقت، طبق مصوبات هیئت وزیران به تاریخ های( 1381/11/21 و 1383/12/19 و 1384/05/11) و به استناد مواد 4 و 14 قانون برنامه سوم توسعه ، شرکت زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی بانک ملی ایران قرار گرفته و بر اساس مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام، نام آن به شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران ( سهامی خاص)،تغییر یافته و اساسنامه آن در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ثبت شد.

نظر به اینکه طبق مفاد(7) اساسنامه قبلی سهام شرکت غیر قابل  انتقال بوده و طبق نظرات دریافتی از ارگان های مختلف هرگونه تغییردراساسنامه مستلزم قانون گذاری بوده، بنابراین درسال مالی1386 طبق تصویب نامه مورخ 1386/05/24 هیئت وزیران ، موضوع منتفی ومصوبات فوق لغو و مقرر شد تا شرکت در چارچوب مقررات اساسنامه مصوب قبلی اداره شود.

شرکت درسال1388 در فهرست گروه (2) شرکت های مشمول واگذاری موضوع ماده(2) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی قرار نگرفته است.

شرکت وابسته به وزارت امور اقتصاد و دارایی بوده و مرکز اصلی آن واقع در تهران میدان امام حسین ، خیابان اقبال لاهوری جنب پارک خیام است.

1

فعالیت اصلی

فعالیت شرکت طبق اساسنامه ،چاپ انحصاری اوراق بهادار و اوراق تحت نظارت دولت و در حدود مقدورات ، چاپ اوراق بهادار، تحت نظارت شهرداری ها و موسسات وابسته به آن و انجام سفارشات چاپی وزارت امور اقتصاد و دارائی و موسسات وابسته به این وزارتخانه بوده  و در صورت وجود ظرفیت بلا استفاده ،سفارشات چاپی سایر وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی هم انجام می شود.

سرمایه

سرمایه شرکت در تاریخ 1400/12/29 مبلغ 114.244.235.164  ریال شامل 1.424 سهم ده میلیون ریالی و 4.235.165 ریال پاره سهم که تماما متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است.

2

  • علیشیر

    خوشمان آمد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای