اختصاصی چابک آنلاین؛

"فردین آقابزرگی" مدیرعامل شرکت سبدگردان نیکان : بازده سرمایه گذاری ده سال گذشته شرکت های بیمه قابل قبول نیست. "حمیدرضا شماخی" مدیر سرمایه‌گذاری و امور سهام شرکت بیمه نوین : هیات مدیره شرکت های بیمه در سرمایه گذاری محافظه کارانه پیش می روند. "میلاد صادق ویشکائی" مدیرسرمایه گذاری شرکت بیمه…

خدمات بیمه ای