اختصاصی چابک آنلاین؛

مجموع درآمد عملیاتی 12 شرکت شهرک های صنعتی در سال گذشته به 846 میلیارد و 705 میلیون تومان رسید.

همه اخبار