شناسه خبر : 28007

اختصاصی چابک آنلاین؛

تبلیغات ناموثر در بیمه نامه آتش سوزی

نویسنده: سعید اسدی قراگوز
تبلیغات ناموثر در  بیمه نامه آتش سوزی

بیمه آتش سوزی یکی از قدیمی ترین رشته های بیمه ای است که پس از آتش سوزی بزرگ سال ۱۶۶۶ لندن رواج گسترده ای پیدا کرد.

 گروه بیمه آتش سوزی شامل رشته های مسکونی، غیر صنعتی، صنعتی و انبار است و براساس آمار آخرین سرشماری رسمی کشور، به ازای 25 میلیون خانوار، 23 میلیون منزل مسکونی وجود دارد.

این تعداد، قطعا تا سال 1401 افزایش معنی داری داشته است.

سهم  بیمه ای حدود7 درصدی منازل مسکونی،  نشانگر عدم توسعه این رشته بیمه ای در کشور است در صورتیکه رشته بیمه آتش سوزی مسکونی برای همه ارکان بازار این رشته، بیمه ای سودده است .

رشته آتش سوزی برای بیمه گذاران به دلیل ملموس بودن خطر آتش سوزی، در مقابل حق بیمه ناچیز جذابیت دارد و ازسویی دیگر، این رشته بیمه ای برای شبکه فروش براساس آئین نامه 83 بیمه مرکزی کارمزد بیشتری نسبت به سایر رشته های بیمه ای  دارد.

برای شرکت های عرضه کننده این رشته بیمه ای هم به دلیل سهم خسارت  2.9 درصدی در بین سایر رشته های بیمه ای (طبق آمار منتشر شده سال 1399 سالنامه آماری بیمه مرکزی) بازدهی بالائی تااکنون ایجاد کرده است.

 پس علت  ضریب نفوذ پائین این رشته بیمه ای با این همه مزیت در چیست؟

برای پاسخ به سوال فوق باید این رشته بیمه ای را از سه جنبه اصلی این بازار یعنی بیمه گذاران (بخش تقاضا) ، شبکه فروش (بخش واسطه گری) و شرکت های بیمه ای (بخش عرضه کننده ) بررسی کرد.

بخش تقاضای این رشته بیمه ای، قطعا متاثر از متغیرهای کلان اقتصادی و اجتماعی مثل  تورم، سطح دانش و فرهنگ عمومی بیمه ای می تواند متغیر باشد، ولی در بین این متغیرها، عدم اطلاعات کافی می تواند سهم بالائی در کاهش تقاضا داشته باشد.

تاکنون شرکت های بیمه ای در این رشته بیمه ای اقدام به عرضه محصولات تبعی متعدد و جذابی کرده اند اما با وجود الزام قانونی طبق ماده 14 قانون تملک آپارتمان ها و حق بیمه ناچیزاین رشته بیمه ای، بدلیل تخفیفات متعدد،  اطلاع رسانی و تبلیغات این محصول بیمه ای به نحو مطلوب و موثر توسط شرکت های بیمه ای برای ترغیب تقاضا صورت نگرفته است.

علت اصلی این عدم رغبت در بخش شبکه فروش (بخش واسطه گری) حق بیمه کمتر، علیرغم کارمزد بالا است و شبکه فروش در بین رشته های بیمه ای که عرضه می کند، مقایسه کرده و اقدام به عرضه تخصصی رشته ای می کند که کارمزد خالص بالائی دارد.

ازطرفی، شرکت های بیمه ای به عنوان عرضه کننده این رشته بیمه ای به دلیل ضریب خسارت پائین ، رغبت بیشتری برای توسعه فروش آن دارند ولی چگونه می توانند این تقاضا را تحریک کنند؟

پاسخ این حلقه مفقوده عمدتا در سمت عرضه یعنی شرکت های بیمه است.

شرکت های بیمه ای با استراتژی های زیر می توانند این بازار را توسعه دهند:

ترغیب بخش واسطه گری (نمایندگان و کارگزاران صنعت بیمه ) با ایجاد جشنواره های فروش ماهیانه، فصلی و سالیانه دراین رشته بیمه ای  و آموزش تکنیک های تخصصی فروش بیمه های آتش سوزی مسکونی با بهره گیری از مدرسان فروش نوین تخصصی این رشته بیمه ای و ترغیب بخش تقاضا از کانال تبلیغات عمومی محیطی و مجازی در این رشته بیمه ای .

سعید اسدی قراگوز، مدیر شعبه شرق شرکت بیمه کارآفرین

ارسال نظر

خدمات بیمه ای