اختصاصی چابک آنلاین؛

سودخالص شرکت ماشین سازی نیرو محرکه (تمحرکه) درسه ماهه نخست سالجاری به رقمی بالغ بر ۲۶۳ میلیون تومان رسید.

همه اخبار