اختصاصی چابک آنلاین؛

مجموع درآمد عملیاتی 9 شرکت خدمات پرداخت الکترونیک در سال گذشته از مرز 25 هزار میلیارد تومان گذشت.

همه اخبار