شناسه خبر : 49260

۲ متهم برای یک جنایت

2 متهم برای یک جنایت

پسرجوان که مدعی است دوستش از سوی کارگر سبزی‌فروشی به قتل رسیده، خودش از سوی شاهدان جنایت به عنوان عامل قتل معرفی شد.

به گزارش چابک آنلاین، 28 فروردین پسر جوانی به نام امیر  که با ضربه چاقو مجروح شده بود، به بیمارستان منتقل شد. پسر جوان تحت درمان قرار گرفت و در بررسی‌های اولیه دوست او گفت: خانه دوستم امیر میهمان بودم و برای خرید از خانه خارج شدیم.

اما امیر در کنار دکه روزنامه‌فروشی، با شاگرد سبزی‌فروشی، بر سر موضوعی دعوایشان شد.  شاگرد مغازه هم با چاقو به امیر حمله کرد و او مجروح شد.

در ادامه تحقیقات میدانی، شاهدان اما اظهاراتی متفاوت را عنوان کردند: امیر و دوستش باهم بودند اما دوستش که حال خوبی نداشت،ناگهان با او درگیر شد و با چاقو ضربه ای به امیر زد.

در حالی که تحقیقات به دستور قاضی روحانی‌زاده در این رابطه ادامه داشت، امیر در بیمارستان فوت کرد.

بدین ترتیب به دستور دادیار شعبه اول دادسرای امور جنایی پایتخت، تحقیقات برای شناسایی عامل اصلی جنایت ادامه دارد.

رونامه ایران

ارسال نظر