اختصاصی چابک آنلاین؛

اخطارهای مکرر به شیوه بازاریابی و نرخ دهی نه چندان مطلوب استارت آپ های بیمه ای،موضوعی که دستکم در ماه های اخیر،بارها تکرار شده است.

همه اخبار
خدمات بیمه ای