اختصاصی چابک آنلاین؛

بانکداری در بلغارستان به طوررسمی از سال 1871، با تأسیس اولین بانک این کشور با نام "بانک بولگاریان" آغاز شد.

همه اخبار