اختصاصی چابک آنلاین؛

نقش بانک‌ها در حفظ میراث فرهنگی، به ویژه آثار باستانی، امری روز افزون وحائز اهمیت است.

همه اخبار