شناسه خبر : 34144

اختصاصی چابک آنلاین ؛

۹ شرکت کشتیرانی ۱۱ هزار میلیارد تومان سود ساختند

9 شرکت کشتیرانی 11 هزار میلیارد تومان سود ساختند

۱۰ شرکت کشتیرانی  در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کردند.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بررسی ها نشان می دهند که فعالیت 3 شرکت کشتیرانی در سال 1400 منجر به زیان 94 میلیارد تومانی شده و فعالیت9 شرکت کشتیرانی هم 11 هزار میلیارد تومان سود ساخته است.

براساس این گزارش، مجموع درآمد عملیاتی 10 شرکت کشتیرانی در سال 1400 حدود 34 هزار میلیارد تومان بوده  است.

از بین 12 شرکت کشتیرانی، بیشترین درآمد عملیاتی در سال 1400 به ترتیب متعلق به شرکت کشتیرانی حافظ دریای آریا با رقم 27 هزار میلیارد تومان، کشتیرانی سفیران پیام دریا با رقم 6 هزار میلیارد تومان و کشتیرانی دریانورد کیش با رقم 60 میلیارد تومان بوده است.

در این بین کمترین درآمد عملیاتی سال 1400 به شرکت کشتیرانی خلیج فارس به رقم 115میلیون تومان رسیده است.

3 شرکت کشتیرانی دریانورد کیش، کشتیرانی ایران و هند و کشتیرانی شکوه سحر کیش در سال 1400 زیان ده بودند.

photo_2023-05-24_22-44-10

ارسال نظر