شناسه خبر : 34036

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیمه ما برای سهامداران خود ۲۲۰ ریال سود نقدی کنار گذاشت

بیمه ما برای سهامداران خود 220 ریال سود نقدی کنار گذاشت

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بیمه ما برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱، روز دوشنبه ۲۵ اردیبهشت سالجاری برگزار شد.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، براساس این گزارش، در مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت، عملکرد هیات مدیره و صورت های مالی این شرکت در سال مالی  مذکوراز سوی صاحبان حاضر در جلسه تصویب و 5000 میلیون ریال پاداش به صورت ناخالص برای هیات مدیره در نظر گرفته شد.

در حال حاضر، منوچهر کبیری، محسن خوارزمی، ابراهیم کاردگر، محسن احسانی و مهدی شمسایی زفرقندی در ترکیب هیات مدیره شرکت بیمه ما حضور دارند.

براساس این گزارش، سود خالص این شرکت در سال مالی منتهی به 29 اسفند 1401معادل ۴,۱۲۰,۸۶۲ میلیون ریال بوده و سود خالص هر سهم نیز به ۵۱۵ ریال رسیده است.

همچنین،حق حضور اعضای هیات مدیره شرکت بیمه ما، به ازای حداقل یک جلسه در ماه، از  2 میلیون و چهارصد هزار تومان در سال گذشته به 4 میلیون تومان در سالجاری افزایش یافت.

شرکت بیمه ما 220 ریال سود نقدی برای سهامداران خود در نظر گرفته است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای