شناسه خبر : 30556

اختصاصی چابک آنلاین؛

زیان خالص ۴ موسسه بهداشتی درمانی میلاد سلامت به ۴۷۴ میلیارد تومان رسید

زیان خالص 4 موسسه بهداشتی درمانی میلاد سلامت به 474 میلیارد تومان رسید

مجموع درآمد عملیاتی چهارموسسه خدمات بهداشتی درمانی میلاد سلامت در سال گذشته به ۱.۵۶۷ میلیارد تومان رسید.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، این رقم در مقایسه با مجموع درآمدهای عملیاتی 938 میلیارد و 690 میلیون تومانی این چهار شرکت در سال 99 حدود  629 میلیارد تومان رشد داشته است.

موسسات خدمات بهداشتی درمانی میلاد سلامت تهران، البرز، خوی و ایلام جزء واحدهای سازمان تامین اجتماعی هستند که اداره امور سرمایه و تصمیم گیری در رابطه با مقررات و اساسنامه آنها به شرکت میلاد سلامت تامین اجتماعی تفویض شده است.

این موسسات به ارائه خدمات بهداشتی درمانی تخصصی و فوق تخصصی، آموزشی و پژوهشی می پردازند.

در این میان موسسه خدمات بهداشتی درمانی میلاد سلامت تهران با 1.330 میلیارد تومان درآمد در پله اول موسسات مورد بررسی در این گزارش قرار دارد.

موسسه خدمات بهداشتی درمانی میلاد سلامت تهران از محل خدمات بستری مانند جراحی و هتلینگ 731 میلیارد و 731 میلیون تومان و از محل خدمات سرپایی همچون دندانپزشکی و دارو 252 میلیارد و 480 میلیون تومان درآمد عملیاتی کسب کرده است.

از بین چهار موسسه خدمات بهداشتی درمانی میلاد سلامت، رتبه دوم بیشترین درآمد عملیاتی به موسسات خدمات بهداشتی درمانی میلاد سلامت البرز با 184 میلیارد و 564 میلیون تومان می رسد.

photo_2023-01-17_09-51-27

در پله سوم، موسسه خدمات بهداشتی درمانی میلاد سلامت خوی با 33 میلیارد و 294 میلیون تومان درآمد و در پله چهارم هم موسسه خدمات درمانی میلاد سلامت ایلام با 19 میلیارد و 436 میلیون تومان درآمد، قرار دارند.

بررسی صورت های مالی این چهار موسسه خدمات بهداشتی درمانی میلاد سلامت نشان داد که زیان خالص این موسسات در سال گذشته به حدود 474 میلیارد تومان رسیده است.

این درحالی است که زیان خالص موسسات مورد این گزارش درسال 99 حدود 223 میلیارد و 730 میلیون تومان بوده است.

photo_2023-01-17_09-51-30

به عبارت بهتر زیان خالص موسسات فوق در سال گذشته بیش از 250 میلیارد تومان نسبت به سال 99 رشد داشته است.

درسال گذشته زیان خالص موسسه خدمات بهداشتی درمانی میلاد سلامت تهران حدود 375 میلیارد تومان، البرز حدود 73 میلیارد تومان، ایلام حدود 17 میلیارد تومان و خوی بیش از 8 میلیارد تومان بوده است.

زیان انباشته این چهار موسسه زیرمجموعه میلاد سلامت تامین اجتماعی هم در سال گذشته روندی رو به افزایش داشته است.

photo_2023-01-17_09-51-34

از قرار معلوم، در سال گذشته زیان انباشته موسسه خدمات بهداشتی درمانی میلاد سلامت تهران به 784 میلیارد و 674 میلیون تومان رسیده است.

زیان انباشته موسسه خدمات بهداشتی درمانی میلاد سلامت البرز هم 178 میلیارد و 723 میلیون تومان بوده است.

زیان انباشته موسسات میلاد سلامت ایلام و خوی هم به ترتیب 36 و 18 میلیارد تومان بوده است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای