شناسه خبر : 30054

اختصاصی چابک آنلاین؛

عملکرد استانی سال گذشته صنعت بیمه در آیینه آمار

بیشترین حق بیمه تولیدی به تهران و کمترین به کهکیلویه و بویراحمد رسید

عملکرد استانی سال گذشته صنعت بیمه در آیینه آمار

مقایسه سهم حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی استان های کشور در سال گذشته نشان داد که سهم خسارت پرداختی استان های خوزستان، سیستان و بلوچستان، کرمان، فارس، لرستان، قم و کرمانشاه به میزان قابل توجهی از حق بیمه تولیدی آنها، فراتررفته است.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، یکی از دلایل بیشتر بودن ضریب خسارت پرداختی استان های کشور در مقایسه با سهم حق بیمه تولیدی آنها، صدور بیمه نامه ها در ستاد مرکزی و پرداخت خسارت در استان است.

نگاهی به عملکرد سال گذشته شرکت های بیمه ای نشان داد که استان تهران بیشترین میزان حق بیمه تولیدی یعنی 41/10 درصداز کل حق بیمه تولیدی صنعت بیمه را به خود اختصاص داده است.

 درعین حال 36/63 درصد از خسارت پرداختی صنعت بیمه در سال گذشته هم مربوط به استان تهران بوده است.

کمترین میزان حق بیمه تولیدی در سال گذشته هم مربوط به استان کهکیلویه و بویراحمد با 0.46 درصد از کل حق بیمه تولیدی کشور بود.

photo_2023-01-03_10-56-23

کمترین خسارت پرداختی صنعت بیمه در سال گذشته هم مربوط به استان خراسان جنوبی بود که 0.64 درصد از کل خسارت پرداختی صنعت بیمه کشور را داشت.

گزارش چابک آنلاین، درسال گذشته تعداد شعب شرکت‌های بیمه‌ای با هشت دهم درصد رشد نسبت به سال 99 به 1395 شعبه در کشور رسید.

دراین بین استان تهران با 236 شعبه، بیشترین تعداد شعب شرکت‌های بیمه‌ای را در بین استان‌های کشور به خود  اختصاص داده است.

photo_2023-01-03_10-56-28

کمترین تعداد شعب شرکت‌های بیمه‌ای در سال 1400 هم مربوط به استان‌های کهکیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری با 18شعبه بوده است.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای